Skip to main content

Skyddsjakt

Annons: Amazon Prime Video. Se populära filmer och tv-serier inkl. Amazon original. Gratis 30-dagars provperiod. Vill du fortsätta kostar det 59 kr/mån eller 549 kr/år. Klicka här!


Skyddsjakt tillåts av länsstyrelsen under vissa förutsättningar på en del arter för att förhindra skador, till exempel för att hindra gäss att äta stora mängder säd på åkrar eller björnar att slå många renkalvar på våren.

Tamdjursägare har också rätt att skydda sina djur på vissa villkor utan att ett särskilt beslut om skyddsjakt krävs. Detta framgår av 28 § jaktförordningen. Har man använt rätten att skydda sina tamdjur ska detta anmälas till länsstyrelsen.

GRUND FÖR SKYDDSJAKT

Som framgår av jaktförordningen ska tre förutsättningar vara uppfyllda för att skyddsjakt ska kunna medges:

– Ett av de fyra skälen nedan ska föreligga.
– Skyddsjakten får inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för den aktuella artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.
– Det får inte finnas någon annan lämplig lösning som löser behovet av skyddsjakt.

DE FYRA SKÄLEN ÄR:

1. Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön.

2. Av hänsyn till flygsäkerheten

3. För att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom

4. För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana växter eller djur